QRMA test

image

QRMA (Quantum Resonance
Magnetic Analyser)
QRMA is a very simple, fast and accurate tool used to
determine the health status of the major body systems,
organs and glands. The client simply holds a sensor
device in one hand for 1 minute and the QRMA gathers
the electromagnetic signals from the body for
analysis. When any sub-health or disease conditions
are present, the emitted electromagnetic signals are
different. The quantum resonant magnetic analyser is
designed to detect and analyse these signals.

The QRMA delivers 38 individual reports, including a
comprehensive report that highlights the most
important areas of health concerns.
Cardio- and Cerebrovascular
Gastrointestinal Function
Liver Function
Large IntestineGallbladder Function
Pancreatic Function
Kidney Function
Lung Function
Brain Nerve
Bone Disease
Rheumatoid Bone Disease
Bone Growth Index
Blood Sugar
Trace Element
Vitamin
Amino Acid
Co-enzyme
Endocrine System
Immune System
Human Toxins & radiation
Heavy Metal
Basic Physical Quality
Allergy
Obesity
Skin
Eye
Collagen
Channels and collaterals
Pulse of heart and brain
Blood lipids
Gynaecology
Breast
Menstrual cycle
Prostate
Male Sexual Function
Sperm and semen
Element of Human
Comprehensive Report

This technology was created over many years and
tested on millions of case studies. It has an accuracy
rate of over 85% and is used by many primary health
care professionals world-wide.
The QRMA is not a diagnostic tool, but rather allows us
to make recommendations for prevention of dis-ease.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

QRMA

image

Dengan alat ini kita bisa tahu kondisi kesehatan kita dan antisipasi penyakit kedepan bisa dicegah. InsyaAllah.

Periksa kesehatan : Rp. 50.000,- (promosi dari Rp. 150.000,-)

Mau beli alatnya juga bisa (baru non garansi) Made in China
Rp. 2.000.000,-

Siap kirim ke seluruh nusantara
Masih bahasa Inggris
Cek 34 item.

Silahkan hub bagian pemasaran kami ; Mr. Aping 0812 1358 3330

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Analisa Kesehatan dengan QRMA

Sekarang makin canggih

Hanya dengan waktu satu menit

Biaya yg relatif terjangkau

Kita bisa tahu kondisi kesehatan tubuh kita

Dengan alat: Quantum Resonance Magnetic Analyzer.

Anda bisa tahu kondisi saat ini untuk antisipasi kondisi selanjutnya.

Liver, jantung, pencernaan, vitamin,

 

mineral dan kondisi tubuh meliputi 34 item

yg di analisa.

 

Biaya hanya Rp. 50.000,- (promosi dari Rp. 150.000)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

JURIG SESA NYALEG

Jurig Sésa Nyaleg
Ku Usép Romli HM

Di lembur Legoktéoh, ujug-ujugréa
jurig.Mindeng nu kawénéhan. Aya nu
bungkeuleukan. Aya nu ukur ringkang ngolébat
kawas kalangkang. Atawa ukur sora nu aranéh
pikeun dédéngéan urang dinya.

Tong boro peuting, beurang ogé kawas
ngahajakeun narémbongan.
Ĕrik,murid SMK, nyobaan hénpon anyar. Putrat-
potrét sabudeureun imahna. Motrétkembang,
manuk, balong, jeung sajabana nu katénjo. Ari
diilikan gambarna, bet aya baémahluk jangkung,
jambrong. Pikasieuneun Keur nangkeup pot
kembang. Keur nyekel manuk. Keur ngeueum
dina balong.
Atuh guyur. Komo sanggeus éta potret
ditatalépakeun ka babaturanana nu sarua
baroga henpon, maké blutut. Leuwih guyur
batan potrét atawa vidéo adegan porno budak
sakola.
Nu matak ngageumpeurkeun, Ma Onah.

Kapanggih ngajehjer kapaéhan deukeut tampian
cinyusu. Meunang dua poé selang-seling. Inget,
gurubug, birigidig. Les deui kapaéhan. Poé
katilu karék eling bener. Teu ditanya gé,
barabat medar téténjoananana nu matak
muringkak bulu punduk.
“Rék turun pisan kana tétécéan, ti jero tampian
norojol mahlukteu puguh rupa. Diharudum boéh
emblog-emblogangetih. Leumpang aclog-
aclogan. Teuing ka mana léosna, apan ema
kaburu teuinget nanaon, “Ma Onah norowéco.
Tilu poé ti harita, Mang Onon balik nyaba
kapeutingan. Lumpat tipaparétot. Jedak
neunggar portal. Koréjat hudang.

Rumanggieung muru imahna. Barang sup,
langsung muriang panas tiris. Ku pamajikanana
diasongan citéh panas. Meunang dua tilu
suruput, kakakarek rada tenang.
“Ku naon bapana, sok ngareureuwas,”cék
pamajikanana.

“Ih lain ngareureuwas, “sora Mang Onon
ngageter.”Ĕta barang mengkol ka jalan lembur,
aya nu nyewol kana punduk. Dirérét, aya nu
gugulayunan dina gapura. Nyengir
nembongkeun huntu ranggéténg. Kawas rék
ngokos. Untung kaduga kénéh ngabecir. Ngan
tarang bancunur kana portal.

Ngarieus cikur
jeung béas ketan saeutik, geura,keur malur
”Mang Onon ngarampaan urut tidagor tadi.
“Ketan di mana horéng” tembal pamajikanana.
“Cikur mah aya sugan, ké urang ngoréhan dina
pabétékan.”
“Ngéclok ka Bi Omah geura, sacangkir mah.”
“Saha nu inditna ka ditu?”
“Nya manéh atuh. Saha deui ? Da barudak mah
moal ludeungeun. Jaba geus sararé,lin?”
“Ih, uing gé moal ludeung. Mangkaning
ngaliwatan dapuran cau……iyyyyy,”pamajikan
Mang Onon bibirigidigan.
Kaayaan beuki harénghéng. Anéh. Sauduna ari
geus bérés pemilu mah, bérés nyolok, kudu
tenang. Kudu sepi jempling. Tiis ceuli herang
mata. Sabada euyak-euyakan kampanye.
Tingalabring ka ditu ka dieu. Malah aya nu
gelut sagala. Urang RW 3 jeungRW 6. Keur
jarogéd cenah, sili séréd hayang deukeut ka
biduan nu maké erok pungsat nengahan
pingping, lebah dada lahak.

Dér sili tonjok dina
panggung. Padahal masih kénéh sapartéy. Mani
hésé dipisah ku satgas téh. Untung teu
katutuluyan. Geus dibéré nginum téh botol
jeung ngadahar kuéh snék dua keureut séwang
mah, akur deui. Bareng deui jogéd kawas tadi.
Malah barang dibagi amplop sarérés acara, sili
akurkeun eusina. Tétéla sarua. Limarébuan
salambar, rada kucel.
“Teu ngarti pemilu ayeuna mah,”Jumarna,
kekentong pamuda nu ngaku golput,gogodeg.
“Asa riweuh teu puguh. Boh méméhna boh
enggeusna. Nu matak uing golput ogé, geus
apal pikieueun.”
“Heueuh, tuh runtah bayatak di mamana. Acan
jurig nyiluwuri,”Dodi tukang ojég ngahaénan.

“Ari jurig mah pantes, da kandangna geus réa
digadabah,”Ucéng, pagawé honorérdesa nu
geussawelas taun can diangkat-angkat jadi
PNS,némbrong. Tuh, pasir hulu cai Cimedi, geus
dilelemah. Rék dijieun perumahan. Meureun
jurigna kasingkirkeun. Apan ti baheula gé
kasohor Cimedi téh kandang jurig. Sanget.
Sakur nu ngaliwat ka dinya, matak kabadi. Kari-
kari ayeuna direbut ku manusa. Nya tangtu
jurigna buriak ka mamana. Kaasup ka lembur
urang.”

Nu ngobrol ngaharuleng. Mikiran kaayaan
lingkungan lembur, lingkungan désa, lingkungan
kacamatan jeung kabupatén, nu geus robah
kabina-bina. Hulu cinyusu, sataun ka tukang
aya kana tujuhna, ayeuna mah tinggal hiji gé
entét-entétan. Sabab kakayon sabudeureunana,
béak dibukbak. Leuweung pangalaan suluh di
Pasir Gunting, taya tapak-tapakna. Lantaran
ayeuna tanahna diséngkéd-séngkéd. Dikapling-
kapling. Dipake perumahan méewah, geus aya
kana tilu taunna. Ayeuna maju ka Cimedi,
huluwotan ciséké nu ngocorkeun cai ka
wahangan Cipicung, mimiti digadabah.

“Saprak Kadés nu ayeuna, tanah maceuh
dibukaan. Sakeudeung deui sawah sisi jalan
raya, aya nu ngaduitan. Keur lahan ruko cenah.
Idinna geus kaluar,”cék Ucéng.

“Heueuh, Kadés téh kabéjakeun osog kana
ngojok-ngojok rayat ngajualan tanah. Kudu
didémo sugan, “Jumarna neunggeul-neunggeul
peureup katuhu kana dampal leungeun kenca.
“Gedékénéh hasil tina ngamakelar tanah tibatan
pangasilan resmi kades,pasti”Dodi neuteup ka
Ucéng. Nu diteuteup unggeuk, ngaenyakeun.
Apaleun pisan da sapopoéapan idekliher di
désa.
Nu keur ngawarangkong,tiluanana uleng mikiran
kaayaan nu lain ngaalusan.

Tapi beuki
ngagoréngan. Sawah léndo béak digilirkeun
kana adegan. Tanah pakebonan sarua
digangsir. Usum hujan, bruhbrah longsor.

Cileuncang bahé monténg. Ngeueum
pilemburan. Usum halodo ngabetrak garing. Cai
saraat. Cikujang, wahangan badag gé
kabawakeun ngolétrak.
“Anéhna, usum kampanye kamari, taya saurang
ogé caleg nu inget kana kaayaan kitu. Taya
saurang ogé nu mdar rencana ngoméan
lingkungan. Mulangkeun, minimal nyegah,
sawah digunasika. Hih, ieu mah ngan akan,
akan, akan…ngabibita ku lapangan gawé,
pangasilan gedé…Haram jadah
wungkul !”Jumarna kekerot. Ninggang-ningga
ng deui peureup katuhu kana dampal leungeun
kénca. Manéhna nu kabéjakeun kungsi aktip
dina kagiatan LSM Héjo Lémbok, sahanteuna
engeuh.
“Wuah, di mana caleg inget ka nu dipikiran ku
ilaing, Na !”Dodi nyengir.”Ingetna kana korsi wé
nu can karuhan kana kapimilik.”
“Jeung inget ka rumah sakit jiwa, béjana,
“Ucéng sarua nyengir. Nyeungseurikeun nu lain
pikaseurieun.

Lain waé nu tiluan cikénéh, nu ngaromongkun
pemilu jeungcaleg katut balukarna ayeuna.
Pangpangna nu patali jeung mahabuna jurig
nyiliwuri, sétan marakayangan. Sawatara urang
lembur, badami, pikeun masrahkeun pasualan
ka pamaréntah. Utamana pamaréntah désa.
Bring Ketua RW, jeung dua tilu urang tokoh
masarakat, ka balédesa.Nepungan Kadés. Geus
jonghok ,Ketua RW medar pamaksudan.

Minangsaraya ka Kadés sangkan ngungkulan
kaayaan di Legoktéoh hususna, nukeur
dirungrum musibah jurig.
“Bilih kabujeng nimbulkeun instabilitas, pédah
kaayaan teu kondusip. Pan dina mayunan hasil
pemilu urang kedah ningkatkeun kawaspadaan
internal jeung éksternal,”ceuk Ketua RW
gagayaan. Bari jeung dirina sorangan teu weruh
kana istilah-istilah nu bieu diucapkeun.
“Tangtu atuh,”Kadés ngetrok-ngetrok ramo kana
méja.”Komo keur kapentingan aksélérasi
pangwangunan jeung narik perhatian invéstor,
ulah aya reuweuh-reuweuh kieu.”

“Tah mangga atuh nyanggakeun kana kawijakan
Pak Kadés enggoning ngusir jurig. To de poin
wé ieu mah,”Ketua RW kawas nu hayang geura
meunang kaputusan.
“Ké anan, “Kadés gégétrét kana sirah. Ngawut-
ngawut buuk nu geus paselap bodas. “Ari jurig
mah urusan spirtual. Pan bapa mah Kadés,
ukur ngurtus soal-soal material nu aya
hubunganana jeung éksospolbud.”
“Euh, langkung rumit nya?”Ketua RW api-api
ngarti kana istilah éksospolbud nu diomongkeun
ku Kadés.

Can kaburu némbalan, da tadi Kadés ngageroan
Hansip. Nu digeroan geus ngurunyung mantén.
“Téang Mang Ikrom Kuncén. Geuwat kudu
kairingkeun,”Kadés maréntah Hansip. Nu
diparéntah, teu talangké indit ngajugjug ka
imah kuncén kuburan désa di Cantigi, nu
paeunteung-eunteung jeung Legoktéoh.

“Urusan jurig mah keun sina ku kuncén Ikrom.
Sapopoé manéhna mah sagulung-sagalang
jeung nu karitu.”
Satengah jam ti harita,kuncén Ikrom geus
jagrag. Gancang dibéré nyaho perkara nu kudu
diungkulan ku manéhna. Barang tamat Kadés
cacarita, barang kudupruk Ikrom ngarawu suku
Kadés, bari nyarita norostos :
“Teu sanggem, Juragan Kuwu, teu
sanggem…milari wénu sanés…”

“Teu sanggup?”Kadés muncereng. “Apan ceuk
béja, manéh nu mawaan jalma jarah ka
karamat-karamat, méménta tulung ka jurig ka
dedemit….”
“Leres, rumaos, Juragan Kuwu….mung abdi
mah ukur jajap wungkul. Ukur nuduhkeun
tempat-tempat karamat. Bangsaning hulu
cai,cadas gantung, kiara kahot, leuwi sanget.
Teu langkung ti kitu. Itu ieu mah kumaha nu
jararah baé,”kuncén beuki humalengis.
“Saha nu ngadon jararah téh?”Kades nyeleksek.

“Saur wartos mah caleg. Nu baradé nyaralon
dina usum nyolok kamari.”
“Jadi kumaha atuh ari geus kieu?”babadamian
ngabuntut bangkong.
Rombongan Ketua RW mulang mawa uteuk
ngajelenggut. Di jalan maranéhna ngutruk.
“Kadés pikesebeleun. Ucul tanggung écag bawa.
Semet teu bisa téh teu bisa, ngaleungitkeun
jurig. Hayoh mentés kuncén nu sarua o’on. ”
“Mun ngaleungitkeun raskin, pinter tah Kadés
téh. Warga RW urang geus tilu bulan teu
narima, lin?”

Taya nu ngawaro. Kabéh bingung mikiran jurig
nu beuki nyirig.
Tapi teu burung aya nu ngarasa
tanggungjawab. KiJibja, urut paraji sunat.
Disebut urut, sabab geus lila tara kaogan
nyunatan budak. Ĕléh ku mantri jeung dokter,
nu maruka prakték sunat. Teu béda ti nasib
Ema Iyem, paraji indung beurang. Geus lila
pisan tara aya nu ngahiras nandé orok, ngurus
nu ngajuru. Saprak pogram KB diramékeun
jeung bidan aya di unggal désa.

Sanajan kitu,Aki Jibja teu ngarasula. Teu
pangarahan. Aya maung ngamuk ngaganggu
lembur, aya gajah meta ngagunasika désa, kudu
singkil taki-taki, tandang makalangan. Kajeun
nungamuk bangsa lelembut. Kajeung nu meta
bangsa ririwa.

“Aing Jibja,béngkong sohor, tukang sunat
kawentar, moal gedag bulu salambar
nyanghareupan euwah-euwah siluman-sileman
,”Aki Jibja susumbar lalaunan, bari nénjrag
lemah tilu kali. Mapatkeun aji kajayaan warisa
karuhun “sang batukang sang batokeng, sungut
buruy sima seuseup, nyeuseup peureum genta
kenyang……..ngambat sapaat Bagénda Rosul
Muhammad….ku dua kalimah sahadat, ku
solawat…..Allohu ya Hayyu ya Qoyyum…..”

Gejlig indit muru patempatan nu sok kabéjakeun
jurig ngajirim. Wanci sariak layung. Hujan rada
miripis. Ngan panonpoé mencrang caang.
Ngahibaran Legoktéoh nu keur nandangan
tunggara digaranggang sétan sileman
marakayangan.
Ditéang ka deukeut imah Erik, suwung. Ditéang
ka tampian, sepi.

“Dihaja-haja diabrik ku aing,barirat siah jurig
téh hah !”Ki Jibja suaban.
Ngalieuk ka lebahkebon laja, dina tangkal
jéngkol aya nu keur diuk ucang-anggé bari
nyaliksik buuk nu ngarumbay. Kunti. Ku Aki
Jibja disentak .Sorana handaruan.

“Mantog siah ! Ieu mah lembur jelema. Lain
padumukan sia !” “
“Ké anan, betah kénéh sisiaran,”kunti némbalan,
bari hég sukuna sabeulah ditumpangkeun ka nu
sabeulah deui. Atuh pingpingna nu bodas sepa
katembong ngabeuleugeunjeur.
“Loba ceta,siah !” Aki Jibja nyentak
deui.”Pék,disunatan ku aing !”
“Da uing mah jurig awéwé ,”tembal kunti
kalem.”Moal enya disunatan !”

“Disoéhkeun ambéh beuki gereba !”Aki Jibja
ngacungkeun péso paragi neukteuk kulup.
“Ampuuun..”kunti ngocéak.”Heug dék balik.
Tapi ongkosan…”
“Ongkos nanahaon?”Aki Jibja ngagebés.

“Kapan uing saparakanca datang ka alam
manusa téh, dikeprak ku caleg. Maranéhna
rabul ka makam, ka hulu cai.Ménta tulung
sangkan meunang dina pemilu . Ari geus
dbantuan, cul baéditinggalkeun.”
Aki Jibja ngahuleng. Tapi teu éléh gertak.
“Mantog siah. Keun ongkos mah diurus ku aing.
Ké dikirimkeun ka ditu. Ayeuna mantog…mun
wangkelang, rasakeun seuseukeut ieu peso.
Ĕleh gos, kunti ngoréjat.

Gajleng, geleberka
lebah caringin peuntaseun astana Cantigi. Bari
ngahihih nurih langit. Bau bangké meledos,
kabawa ku angin sareupna nu reuhreuy.

Geus puguh kunti kabur, dituturkeun ku jurig-
jurig séjénna nu gimir nénjo kolébat péso sunat
Ki Jibja, breg jelema salembur daratang.
Papada ngajak sasalaman ka Ki Jibja nu tétéla
boga wewesén istiméwa.

“Horéng jurig mah teu salah. Nu salah, babatok
caleg haram jadah “Akii Jibja nyarita ka
balaréa. “Cing atuh nya, peupeuriheun ka jelema
jalir jangji téh, atuh ka jurig mah sing tigin
wé,ambeh urang teu kabawa ripuh.”

“Duit keur ngongkosan jurigna, béak dipaké
moni politik, jeung serangan pajar,”aya nu
nyelengkeung ti tengah riungan. Nu asa
katuding, gancang némbalan : “Ceuk saha,ah,pitnah éta mah.”

Isukna Ki Jibja ngagidig leumpang. Pada nanya,
cenah rék néangan alamat caleg. Rék ménta
duit keur ngongkosan jurig mulang ka tempatna
séwang-séwangan.

Hanjakal usahana nyamos. Alamat nu dijugjug,
aya.Tapi caleg nu ditujul geus euweuh. Ceuk
béja ti urang dinya, éta caleg geus pindah ka
Senayan.

“Senayan?”Ki Jibja garo-garo teu ateul.
Rumasa teu apal di mana jeung naon
Senayan.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Reuni Yang Mengharu Biru

Kisah masalalu biasanya akan terungkap kembali ketika reuni, bahkan cinta lama yg belum kelar bisa bersemi lagi.

Reuni ajang silaturahim yg baik tapi ketika tujuan dan niat reuni tidak ikhlas maka bisa jadi petaka.

Kejadian ini dari cerita tamu saya yg awalnya perubahan sikap istrinya terhadapnya berubah setelah hadir reuni.

Istrinya jadi mudah marah dan merasa tidak cukup dg pemberian suaminya…sampai pada akhirnya berbohong pada suami dan minta cerai dan akhirnya cerai.

Sebaiknya memang kita bersyukur dg nikmat suami atau istri yg Allah berikan.

Kehidupan dan kualitas hidup kita berbeda dg teman teman kita, jangan iri kalau mereka lebih banyak harta, jangan minder. Jangan sombong kalau berkelimpahan.

Senantiasalah bersyukur.

Ituh!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bahagia

Salah besar jika ada yg berpendapat Islam
menganjurkan muslim untuk kaya (atau miskin)!
Islam malah meminta muslim fokus kpd usaha
mencapai kebahagiaan.

Kaya atau miskin
adalah pemberian Allah. Itu benar-benar
rahasia Allah. Usaha kita hanya fokus kpd
berbuat baik dan bahagia.

Tdk ada satu pun
dalil bahwa orang kaya lbh bahagia daripada
orang miskin atau dalil sebaliknya. Bahkan para
nabi yg bahagia sebagian besar hidup miskin.

Doa-doa yg diajarkan Nabi Muhamad saw juga
sebagian besar untuk bahagia, bkn untuk kaya.

Jangan terpengaruh dgn ideologi kapitalisme yg
memuja kekayaan dan kemewahan, serta
menganggap kekayaan sbg satu-satunya cara
bahagia. Ini ajaran syetan yg menjauhi kita dari
tujuan hidup sebenarnya, mencari ridho Allah
(bahagia). Umat Islam dahulu jaya krn mereka
sibuk mencari ridho Allah (bahagia).

Dan sekarang umat Islam sengsara krn sibuk
memuja kekayaan. “Dan kalian mencintai harta
benda dengan kecintaan yang berlebihan. [al-
Fajr/89:20]”

Jangan rusak tujuan hidup Anda
(yakni bahagia) dgn usaha yg salah (yakni
sibuk untuk kaya).

Ini seperti mengejar
fatamorgana yg berujung pada kehampaan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tentang Ruqya

image

Serombongan mahasiswi bertanya tentang ruqyah syariyyah

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bahagia

Salah besar jika ada yg berpendapat Islam
menganjurkan muslim untuk kaya (atau miskin)!
Islam malah meminta muslim fokus kpd usaha
mencapai kebahagiaan.

Kaya atau miskin
adalah pemberian Allah. Itu benar-benar
rahasia Allah. Usaha kita hanya fokus kpd
berbuat baik dan bahagia.

Tdk ada satu pun
dalil bahwa orang kaya lbh bahagia daripada
orang miskin atau dalil sebaliknya. Bahkan para
nabi yg bahagia sebagian besar hidup miskin.

Doa-doa yg diajarkan Nabi Muhamad saw juga
sebagian besar untuk bahagia, bkn untuk kaya.

Jangan terpengaruh dgn ideologi kapitalisme yg
memuja kekayaan dan kemewahan, serta
menganggap kekayaan sbg satu-satunya cara
bahagia. Ini ajaran syetan yg menjauhi kita dari
tujuan hidup sebenarnya, mencari ridho Allah
(bahagia). Umat Islam dahulu jaya krn mereka
sibuk mencari ridho Allah (bahagia).

Dan sekarang umat Islam sengsara krn sibuk
memuja kekayaan. “Dan kalian mencintai harta
benda dengan kecintaan yang berlebihan. [al-
Fajr/89:20]”

Jangan rusak tujuan hidup Anda
(yakni bahagia) dgn usaha yg salah (yakni
sibuk untuk kaya).

Ini seperti mengejar
fatamorgana yg berujung pada kehampaan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ustadz Kok Begitu

Ustadz Kok Begitu?
(INSANIYYATUL INSAN)
Oleh : Abi AbduLLAAH Nabil Al-Musawa
Muqaddimmah
Dalam beberapa kesempatan
memberikan taujih, sering ada ikhwah
yang bertanya pada saya : “Mengapa al-
ustadz Fulan setelah menempati posisi
eksekutif atau legislatif menjadi ifrath
(berlebih-lebihan)?” Atau : “Mengapa al
akh Fulan saat sekarang menjabat di
struktur tingkat anu, tazkiyyah
nafsiyyah-nya menjadi dha’f (lemah)?” ,
dan seterusnya…
Pertanyaan-pertanyaan di atas awalnya
biasa-biasa saja, yaitu fenomena ikhwah
dan akhwat yang membandingkan
antara ustadz yang menjabat di suatu
jabatan tertentu dengan yang tidak
menjabat ada perbedaan perilaku,
penampilan dan gaya hidup. Namun hal-
hal tersebut nampaknya semakin
meruncing, entah (semoga saja) karena
ghirah ikhwah pada saudaranya, atau
karena sebab yang lain.. ALLAAHu
a’lam bish Shawaab.
Hal yang perlu difahami oleh ikhwah
sekalian terkait dengan fenomena
penyimpangan-penyimpangan di
kalangan ikhwah tersebut adalah :
Apakah penyimpangan tersebut sudah
sampai mukhalifu li ahkam asy-syari’ah
(menyimpang dari hukum syari’ah) atau
hanya dalam masalah-masalah afdhaliyat
wa tahsinat (keutamaan dan
kesempurnaan) saja? Jika penyimpangan
tersebut sudah sampai tingkat melanggar
hukum, maka hendaklah diberi nasihat,
ditegur sampai pada tingkat ditegakkan
mu’aqabat (hukuman) yang tegas pada
pelanggaran tersebut.
Namun jika hanya pada level tahsinat
seperti kurang bisa zuhud, kurang
sensitif pada ikhwah yang lain atau yang
semacamnya, maka tentulah
penanganannya tidak perlu sampai
berlebih-lebihan. Untuk lebih
menjelaskan hal ini ada sebuah konsep
yang disebut oleh seorang masyayikh-
dakwah sebagai konsep “Insaniyyatul
Insan” (Bagaimana menyikapi manusia
sebagai manusia, bukan sebagai
malaikat), yang insya ALLAAH dapat
“sedikit menenangkan” ghirah yang
tinggi dari sebagian ikhwah wa akhwat,
sambil kita tetap berusaha dengan sabar
melakukan tawashaw bilhaqq, bishshabr,
wabil marhamah pada saudara-saudara
kita yang menyimpang tersebut.
Dalil-dalil Al-Qur’an tentang kekurangan-
kekurangan manusiawi
Pertama, manusia diciptakan bersifat
lemah (dha’if) : “Allah hendak
memberikan keringanan kepadamu, dan
manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS
An-Nisa’, 4/28)
Kedua, manusia diciptakan bersifat
pengeluh-kesah :“Sesungguhnya manusia
diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh
kesah.” (QS Al-Ma’arij, 70/19-20)
Ketiga, manusia diciptakan bersifat
kikir : “Dan apabila ia mendapat kebaikan
ia amat kikir.” (QS Al-Ma’arij, 70/21)
Keempat, manusia diciptakan bersifat
isti’jal (ingin cepat beres) : “Dan manusia
mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia
mendoa untuk kebaikan, dan adalah
manusia bersifat tergesa-gesa. ” (QS Al-
Isra’, 17/11)
Serta masih banyak lagi arahan-arahan
qur’aniyyah yang dapat kita renungkan
dan tadabburkan maknanya yang amat
dalam, sehingga kita tidak bersikap
perfeksionis dan menganggap agar
semua kader atau bahkan semua
manusia haruslah menjadi qa’idah-
shalbah (kader-kader puncak) yang
memiliki soliditas dalam segala sisinya,
hendaklah kita mampu membuka diri
dan dakwah ini agar ia dapat menjadi
rahmatan lil ‘alamiin , sehingga orang
yang paling lemah keislamannyapun
mampu bergabung dan berteduh serta
menikmati naungan dari dakwah ini.
Dalil-dalil As-Sunnah tentang kekurangan-
kekurangan manusiawi
Pertama, hadits tentang manusia ibarat
berbagai jenis barang tambang:
Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin
Ibrahim, telah mengkabarkan pada kami
Jarir dari ‘Umarah dari Abi Zur’ah dari
Abi Hurairah -semoga ALLAAH Yang
Maha mulia lagi Maha Tinggi
meridhoinya- dari Nabi Muhammad -
semoga shalawat ALLAH serta salam
senantiasa tercurah pada diri beliau-
bersabda : “Kalian akan dapatkan
manusia itu bagaikan bahan dasar, maka
yang terbaik (bahan dasarnya) diantara
mereka sejak Jahiliyyahnya akan menjadi
yang terbaik pula di masa Islam jika
mereka faqih..[1]“
Telah menceritakan padaku Zuhair bin
Harb, telah menceritakan pada kami
Katsir bin Hisyam, telah menceritakan
pada kami Ja’far bin Burqan, telah
menceritakan pada kami Yazid ibnul
Ashamm dari Abu Hurairah melalui
hadits yang dimarfu’kan (pada nabi -
semoga shalawat ALLAH serta salam
senantiasa tercurah pada diri beliau-)
bersabda : “Manusia itu ibarat bahan
dasar, seperti bahan dasar perak dan
emas, maka mereka yang terbaik di masa
Jahiliyyahnya akan menjadi yang terbaik
pula setelah Islamnya jika ia faqih, dan
ruh-ruh manusia itu bagaikan prajurit
dalam sebuah batalyon tempur, maka
siapa yang saling mengenal (ada
kesamaan sifat) akan saling mendekat
dan yang saling berbeda (sifat-sifatnya)
akan saling berselisih.[2]“
Kedua, hadits unta rahilah (unta
pembawa beban berat):
Telah menceritakan pada kami Abul
Yaman, telah mengkabarkan pada kami
Syu’aib dari Az-Zuhri berkata, telah
mengkabarkan padaku Salim bin
AbdiLLAAH bahwa sesungguhnya
AbdaLLAAH bin Umar -semoga ALLAAH
Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi
meridhoi mereka berdua- berkata : Aku
mendengar RasuluLLAAH -semoga
shalawat ALLAH serta salam senantiasa
tercurah pada diri beliau- bersabda :
“Sesungguhnya manusia itu bagaikan 100
ekor unta, hampir-hampir tak kau
temukan di antara mereka yang benar-
benar rahilah (unta pembawa beban
berat).[3]“
Telah menceritakan padaku Muhammad
bin Rafi’ dan ‘Abd bin Humaid dan
lafzhnya dari Muhammad berkata
‘Abdun telah mengkabarkan pada kami
dan berkata Ibnu Rafi’ telah
menceritakan pd kami AbduRRAZZAQ
telah menceritakan pada kami Ma’mar
dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar
berkata : Bersabda rasuluLLAAH -
semoga shalawat ALLAH serta salam
senantiasa tercurah pada diri beliau- :
“Kalian akan dapatkan manusia itu
bagaikan 100 ekor unta, tak ditemukan
oleh seseorang diantara mereka itu yang
rahilah (unta pembawa beban berat).[4]“
Ketiga, hadits nasihat Nabi -semoga
shalawat serta salam atas beliau- pada
sahabat Hanzhalah -semoga ALLAAH
Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi-
meridhoi beliau :
Telah menceritakan pada kami Yahya
bin Yahya At-Taymi dan Qathan bin
Nusair dan ini adalah lafzh Yahya, telah
mengkabarkan padaku Ja’far bin
Sulaiman dari Sa’id bin Iyas Al-Jurairi
dari Abu Utsman An-Nahdi dari
Hanzhalah Al-Usayyidi berkata (dan ia
adalah salah seorang sekertaris Nabi
Muhammad, semoga shalawat ALLAAH
dan salam senantiasa tercurah pada
beliau) : Aku bertemu Abubakar dan ia
berkata : ‘Bagaimana kabarmu wahai
Hanzhalah?’ Lalu kujawab : ‘Hanzhalah
telah menjadi Munafiq.’
Kata Abubakar : ‘Maha Suci ALLAH, apa
yang kau katakan itu?’ Jawabku : ‘Jika
aku sedang berada disisi RasuluLLAAH -
semoga shalawat ALLAAH dan Salam
senantiasa tercurah pada beliau- dan
beliau mengingatkan kami tentang
neraka dan syurga sampai seolah-olah
keduanya ada di depan mataku. Tetapi
saat aku keluar dari sisi beliau -semoga
shalawat ALLAAH dan Salam senantiasa
tercurah pada beliau- maka aku
bercengkrama dengan istriku dan anak-
anakku dan tertawa serta aku melupakan
banyak hal.’
Maka berkata Abubakar : ‘Demi ALLAH,
sungguh kami juga merasakan hal yang
sama.’ Maka aku berangkat bersama
Abubakar hingga masuk bertemu
RasuluLLAAH -semoga shalawat ALLAAH
dan salam senantiasa tercurah pada
beliau- lalu aku berkata : ‘Telah munafiq
Hanzhalah wahai RasuluLLAAH.’ Maka
bersabda RasuluLLAAH -semoga
shalawat ALLAAH dan salam senantiasa
tercurah pada beliau- : ‘Coba ceritakan.’
Maka aku berkata : ‘Jika aku sedang
berada disisi engkau dan engkau
mengingatkan kami tentang neraka dan
syurga sampai seolah-olah keduanya ada
di depan mataku. Tetapi saat aku keluar
dari sisi engkau maka aku bercengkrama
dengan istriku dan anak-anakku dan
tertawa serta aku melupakan banyak
hal.’
Maka bersabda RasuluLLAAH -semoga
shalawat ALLAAH dan salam senantiasa
tercurah pada beliau–: ‘Demi Dzat yang
jiwaku berada di tangan-NYA, seandainya
engkau bisa kontinyu dengan keadaanmu
(saat disisiku) dan saat mengingat
ALLAAH, maka niscaya para malaikat itu
akan menjabat tanganmu sampai di
ranjang-ranjangmu dan di jalan-jalan
yang kau lewati, tetapi wahai Hanzhalah
ada waktu untuk ini (dzikir) dan ada
waktu untuk itu (bercengkrama)! (Beliau
mengatakan 3 kali).[5]’
Dalil-dalil As-Sirah An-Nabawiyyah tentang
kekurangan-kekurangan manusiawi
Pertama, peristiwa tiga orang yang tidak
ikut Perang Tabuk.
Perang ini terjadi pada bulan Rajab
tahun ke Sembilan Hijriyah. Adalah
perang terberat yang dialami kaum
muslimin, disamping karena jauhnya
jarak juga karena banyaknya musuh
yang akan dihadapi, sehingga Nabi
Muhammad -semoga shalawat ALLAH
serta salam senantiasa tercurah pada
diri beliau- menyampaikan tujuan yang
akan dicapai agar kaum muslimin
menyiapkan diri dan bekal sebaik-
baiknya[ 6].
Para shahabat yang mu’min -semoga
ALLAH Yang maha Mulia lagi Maha
Tinggi meridhoi mereka semua- segera
bergegas mempersiapkan diri, sebutlah
salah seorang diantara mereka Abu
Khaitsamah Al-Anshari berkata : “Aku
agak tertinggal dari Nabi -semoga
shalawat ALLAH serta salam senantiasa
tercurah pada diri beliau-, saat memasuki
kebunku kulihat makanan yang serba
lezat dan minuman yang dingin, sejenak
aku pandangi istriku, lalu aku berkata
dalam hati: Ini tidak adil! RasuluLLAAH -
semoga shalawat ALLAH serta salam
senantiasa tercurah pada diri beliau-
disengat terik matahari dan diterpa angin
samum (angin panas padang pasir),
sementara aku enak-enakan menghirup
udara sejuk disini! Maka aku segera
bangkit dan menyusul beliau[7].”
Tapi ada 3 orang sahabat pilihan -
semoga ALLAH Yg maha Mulia lagi Maha
Tinggi meridhoi mereka semua- yang
absen dalam perang Tabuk yang terjadi
pada tahun ke-9 H, kira-kira 6 bulan
setelah pengepungan kota Tha’if[8],
mereka adalah Ka’ab bin Malik,
Murarah Ibnu Rabi’ Al-’Umari dan Hilal
bin Umayyah Al-Waqifi, dan ketiga
orang ini memiliki reputasi yang amat
baik, Murarah dan Hilal adalah veteran
perang Badar, sementara Ka’ab juga
tidak pernah absen dalam peperangan
sebelumnya, namun demikianlah saat
kelemahan insaniyyah mereka muncul
maka merekapun terkena cobaan
tersebut, kisah mereka selengkapnya
dijelaskan dalam Al-Qur’an (QS Bara’ah,
9/118).
Kedua, peristiwa Hathib bin Abi
Baltha’ah, semoga ALLAH Yang maha
Mulia lagi Maha Tinggi meridhoinya.
Saat akan menaklukkan kota Makkah
(Fathul Makkah) pada 8 Hijriyah juga
terjadi peristiwa yang ganjil, seorang
sahabat dari generasi pertama Islam dan
mujahid dakwah tiba-tiba dengan
sengaja mengirim surat pada Quraisy
membocorkan tentang rencana
kedatangan pasukan Islam, sehingga
Umar -semoga ALLAH Yang maha Mulia
lagi Maha Tinggi meridhoinya- berkata :
‘Wahai RasuluLLAAH, izinkan aku
memenggal tengkuk orang ini!’ Namun
jawab Nabi -semoga shalawat ALLAH
serta salam senantiasa tercurah pada
diri beliau- : ‘Ia telah mengikuti perang
Badr, barangkali ALLAAH meninggikan
orang yang ikut perang Badr dan
berkata : Berbuatlah sekehendak kalian,
karena sesungguhnya AKU telah
mengampuni kalian.’ Berkenaan dengan
peristiwa ini turun QS Al-Mumtahanah,
60/1.[9]
Ketiga, peristiwa Abu Lubabah Ibnul
Mundzir, semoga ALLAH Yg maha Mulia
lagi Maha Tinggi meridhoinya.
Pasca pengkhianatan Yahudi Bani
Quraizhah dlm perang Ahzab pada
tahun ke 5 Hijrah[10], yang diprovokasi
oleh Huyayy bin Al-Akhthab An-Nadhri
[11] , maka Nabi -semoga shalawat
ALLAH serta salam senantiasa tercurah
pada diri beliau- memerintahkan
memerangi Bani Quraizhah dan agar
kaum muslimin: Tidak melakukan shalat
kecuali di perkampungan Bani
Quraizhah [12] . Saat itu ada seorang
sahabat yaitu Abu Lubabah yang punya
hubungan dekat dengan mereka yang
mengisyaratkan tangannya ke lehernya
(isyarat akan dibunuh), sehingga tahulah
kaum Yahudi itu apa yang akan menanti
mereka, sehingga Abu Lubabah menyesal
dan mengikat dirinya pada sebuah tiang
dan bersumpah tidak akan membukanya
kecuali jika dibuka oleh RasuluLLAAH -
semoga shalawat ALLAH serta salam
senantiasa tercurah pada diri beliau-
dan ALLAAH mengampuni dosanya[13].
Khatimah
Demikianlah kemanusiaan sang
manusia, seringkali dalam berbagai
kondisi hal tersebut muncul, maka jika
demikian hendaklah kita berhusnuzhan
pada diri kita sendiri sambil berkata
(sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat
Al-Qur’an): “Nah, tuh sifat manusianya
lagi muncul/dominan. ” Sambil terus kita
perbaiki dan nasihati.
Jika sama sekali tidak ada perubahan
walaupun telah dilakukan semua cara,
maka hendaklah kita berhusnuzhan lagi
(sebagaimana disebutkan dalam hadits-
hadits di atas) : “Mungkin karena
ma’adin (bahan dasarnya) emang segitu.”
Atau : “Dia memang bukan kualitas
rahilah.” Sambil beristighfar kepada
ALLAAH untuknya dan untuk kita
sendiri, semoga ALLAAH Yang Maha
Mulia lagi Maha Tinggi membebaskan
dirinya dan kita dari perbuatan
tersebut.
Dalam kesempatan lainnya, masih
berkaitan dengan masalah ini, tapi
dalam konteks yang lebih keras lagi,
yaitu saat saya ditanya seorang al-akh
al-muslim sebagai berikut ;
Al-Akh : “Ustadz, mengapa ada sebuah
kelompok yang mengaku partai Islam
tapi berani mengusung seorang ahli
bid’ah atau seorang tokoh yang fajir
untuk dicalonkan sebagai pemimpin di
suatu daerah, apakah itu dibenarkan
dalam syar’i?”
Ana : “Na’am, jika memang orang yang
ahli sunnah dan shalih belum diterima
(tidak bisa menang) di daerah tersebut.”
Al-Akh : “Coba antum sebutkan dalilnya,
tapi mesti dari generasi awal, bukan dari
generasi ahli bid’ah!”
Ana : “Pertanyaan antum itu sendiri
salah ya akhi, tahukah antum bahwa
kaum munafiqin dan para ahli bid’ah itu
sudah ada dimasa generasi awal, bahkan
dimasa Nabi?”
Al-Akh : “Kalau munafiqin benar
disebutkan dalam Al-Qur’an, tapi ahli
bid’ah ana yakin tidak ada di masa
generasi awal!”
Ana : “Apakah menurut antum
Musailamah Al-Kadzdzab itu bukan ahli
bid’ah?”
Al-Akh : “Antum benar, tapi afwan dia
dan para ahli bid’ah tersebut tidak
pernah diajak berkoalisi oleh Nabi
maupun oleh para shahabat, sedangkan
konteks pertanyaan ana tadi adalah
partai Islam berani mengajak mereka
untuk berkoalisi.”
Ana : “Menurut antum, kaum khawarij
itu ahli bid’ah bukan?”
Al-Akh : “Benar, sebagaimana telah
dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyyah dalam Majmu’ Al-Fatawa.”
Ana : “Amirul Mu’minin Ali bin Abi
Thalib -semoga ALLAAH Yang Maha
Mulia lagi maha Tinggi meridhoi beliau-
tidak melakukan hajr pada mereka itu,
bahkan berkoalisi dengan mereka,
sehingga mereka juga ikut dalam
pasukan beliau dan bahkan beliau
mengangkat sebagian mereka sebagai
amir dalam pasukan tersebut,
diantaranya Al-Asy’ats bin Qays Al-Kindi,
Al-Asytar An-Nakha’i yang memimpin
pasukan berkuda dari Kufah[14] dan
Mis’ar bin Fadak At-Tamimi untuk
memimpin pasukan berkuda dari Bashrah
[15], karena pada saat itu belum
memungkinkan memutuskan koalisi
dengan mereka.[16]“
Al-Akh : “Ustaz benar, ana ruju’ ilal
haqq..”
Ana : “Fa liLLAAHil hamdu wal minah.”
WaLLAAHu a’lamu bish Shawaab…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Did You?

image

Posted in Uncategorized | Leave a comment